Sari Oksman

Koulutus

 • Psykoterapeutti (Valvira, Kela)

 • Perheterapeutti

 • Sosionomi (AMK)
 • Peli- ja päihderiippuvuudet
 • Kriisi- ja traumatyö
 • Mielenterveyden ongelmat
 • Aggressiivisuus ja käytöshäiriöt
 • Perhearviointi
 • Perheenjäsenten välinen ja varhainen vuorovaikutus

Työkokemus

Reilun 30:n ammatillisen työvuoden aikana kertynyt laaja kokemus

 • parien ja perheiden tapaamisista sekä aikuisten, nuorten ja lasten yksilö- ja ryhmätapaamisista
 • toiminnallisten ja kemiallisten riippuvuuksien hoidosta
 • perheiden ohjauksesta, kuntoutuksesta ja arvioinnista
Jokainen meistä, oman elämänsä parhaana asiantuntijana, tietää elämänvaiheisiimme kuuluvan luonnollisena osana joskus ahdistuksen ja pettymyksen tunteet sekä vastoinkäymiset. Useimmiten selviämme niistä itse tai lähimmäisten tuella. Kun ristiriidat, ahdistus ja toivottomuuden tunne vaativat liian paljon huomiota ja voimia, tarvitsemme asiantuntijan apua. Koulutettu alan asiantuntija auttaa meitä löytämään ja käyttämään itsellämme olevaa voimaa ja kykyä ratkaista asiat sekä muuttaa ne, joihin tarvitsemme muutosta.

Sinut tervetulleeksi toivottaen

Sari Oksman

Laulu ei ole vain laulajan, se on kuulijan.
Tieto ei ole vain tietäjän, se on kysyjän.
Pitää tuntea värähtely, sama aika, yhteys.
Se minkä tahtoo ymmärtää,
On löydettävä itsestään.

(Risto Santavuori)

Asiakkaiden kokemuksia psykoterapiasta:

"Olin äärimmäisen onnellinen ihanista pienistä lapsistani, mutta samanaikaisesti huomasin jonkin tumman varjon häilyvän perheemme yllä. Hiljalleen tajusin, että tuo varjo oli minun ja mieheni Akselin välille vaivihkaa kasvanut möykky. Se oli ollut olemassa pienenä jo aiemmin, mutta peittynyt elämän etappien kuten yhteisen asunnon oston, naimisiin menon ja lasten syntymän alle."

Näytä lisää

Ajankohtaista:


Vastaanotto suljettu 28.10-27.11.2022

Tärkeää!

Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi Psykoterapia Oksan terapiapalvelut toteutetaan toistaiseksi etävastaanottona (täyttää Valvira-, Kela- ja GDPR-vaatimukset etävastaanotolle).

Yleistä tietoa koronaviruksesta THL:n tiedotteesta

Millainen merkitys hoidon vaikuttavuuden kannalta on terapiamuodon valinnalla?

Tutkimusten mukaan on tullut osoitetuksi, ettei psykoterapeutin koulutussuuntauksella ole merkittävää vaikutusta hoidon vaikuttavuuteen.

Hoidon vaikuttavuuden kannalta merkittävin tekijä sen sijaan on psykoterapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen toimivuus, arkikielisesti ilmaistuna "henkilökemia".

PSYKOTERAPEUTTI TUEKSESI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEEN!

Onko riippuvuutesi kovertanut sisimpäsi ontoksi ja tehnyt sinut vieraaksi omassa elämässäsi?


Vuosikymmenten kokemuksella ja ammattitaidolla, tueksi toipumiseen toiminnallisista tai kemiallisista riippuvuuksista (esim. läheis-, peli- tai päihden riippuvuus):

Soita heti p. 040 5162037 tai varaa aika käyttäen yhteydenottolomaketta!

Käynti osoitteesta:

Psykoterapia Oksa
Brahenkatu 14 C 65, 20100 Turku

p. 040-5162037


Y-Tunnus: 2665297-1

Peruutus / sovitun ajan siirto kuluitta viimeistään 24h ennen sovittua aikaa.

Yhteydenotto lomake

Voit ottaa yhteyttä myös täyttämällä ja lähettämällä alla olevan yhteydenotto-ja/tai tarjouspyyntö lomakkeen

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Aihe


CAPTCHA Image
[ Uusi kuva ]

Narratiivinen voimavarakeskeinen psykoterapia

Narratiivista voimavarakeskeistä psykoterapiaa, jossa keskeisenä on dialoginen käsitys ihmisyydestä, kuvaan yksinkertaisimmillaan asiakkaan ja psykoterapeutin välisenä vuorovaikutuksena, jossa jutellaan, ihmettellään ja nähdään sekä koetaan vanha uudessa, hyvän ja voiman hengessä. Tämän vuorovaikutuksen tavoitteena on löytää asiakkaan elämäntarinasta se hyvä ja voima, joiden turvin asiakkaan kyky toimia oman elämänsä ainoana ohjaajana vahvistuu ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Dialogisuus näkyy terapiassa lähtökohtaisesti siinä, miten käsitän asiakkaan ihmisenä olemisen ja hänen hyvinvointinsa sitoutuvan syvästi kaikkiin niihin suhteisiin, joissa hän on elänyt ja tällä hetkellä elää.

Terapiaan hakeudutaan monenlaisten oireiden ja syiden vuoksi. Näitä voivat olla esimerkiksi alavireisyys, masentuneisuus, pakkomielteisyys, ahdistus, itsetunnon häiriöt, seksuaalisuuteen/seksiin liittyvät asiat, paniikkihäiriö, syömiseen/painoon liittyvät ongelmat tai toiminnalliset- ja kemialliset riippuvuudet. Myös erilaiset kestämättömät tunnetilat, kuten esimerkiksi surumielisyys, onnettomuus, arvottomuus ja toivottomuus. Myös mikä tahansa muu edellä mainitsematon syy tai oire voi luoda tarpeen terapiaan hakeutumiselle. Yhteisenä tekijänä terapiaan hakeutumisen syille on niiden heijastuminen elämän eri osa-alueisiin, olemista ja toimimista hankaloittavasti.

Psykoterapia sinänsä, on hoidollinen prosessi, joka koostuu sarjasta yhdessä sovittuja tapaamisia. Tapaamisia on yleensä yhdestä useampaan kertaan viikossa, asiakkaan tarpeen mukaan ja sen määrittämän ajanjakson ajan. Terapia on tiivistä sekä pitkäjänteistä ja sille luonteenomaista on lämpimän läsnäoleva sekä asiakasta kunnioittava kohtaaminen. Myös psykoterapian tavoitteet luodaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja ennen hoidon aloittamista tehdään kirjallinen terapiahoitosopimus.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapiassa ihmisellä on mahdollisuus yhteistyössä terapeutin kanssa luottamuksellisesti ja kiireettömästi tutkia omaa sisäistä maailmaa sekä elämää ja sen haastekohtia. Näitä haastekohtia voivat olla elämään luonnollisesti liittyvät muutokset, yllättäen tapahtuvat asiat, menneisyyden selvittämättömät, tiedostamattomatkin tapahtumat ja ongelmat, jotka saattavat aiheuttaa pahaa oloa sekä oirehdintaa, joka ei omin avuin mene ohitse. Yksilöterapia voi olla joko tiivistä ja pitkäkestoista, toteutuen 1-2 kerrasta useisiin kertoihin viikossa ja kestäen vuodesta useiden vuosien mittaiseen ajanjaksoon saakka. Yksilöterapia voi olla myös löyhempää ja lyhytkestoisempaa, toteutuen 1-2 kertaa viikossa ja kestäen kuukausia tai korkeintaan vuoden mittaisen ajanjakson. Yksilöterapiassa yksi tapaaminen kestää joko 45 tai 60 minuuttia.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa kahdella ihmisellä on terapeutin avulla mahdollisuus yhdessä tutkia ja pohtia heidän välistä suhdetta, ratkoa siihen liittyviä kysymyksiä tai löytää ratkaisuja ongelmiin. Pariterapiassa voidaan lisäksi tutkia suhteen jatkamisen edellytyksiä tai tehdä ratkaisu suhteen päättymisestä. Pariterapia voi myös tulla avuksi eron jälkeen esimerkiksi siihen pohdintaan, miten uudessa tilanteessa vanhemmuus ja vanhempien suhteet lapseen tai lapsiin toteutuvat. Pariterapiassa terapeutti kuuntelee, ymmärtää ja auttaa molempia osapuolia tasapuolisesti sekä myös mahdollistaa keskustelun ja auttaa yhteisymmärryksen löytämisessä. Psykoterapeutti ei kuitenkaan voi ratkaista sitä, miten asioiden suhteen juuri tässä parisuhteessa tulisi toimia tai sitä miten asioiden pitäisi olla. Terapiatapaamisjakso alkaa sekä kummankin puolison oman historian lyhyellä tarkastelulla että yhteisen elämänjakson tarkastelulla, jonka jälkeen jatkossa keskitytään nykyhetkeen. Pariterapiassa suhteen tilaa pohditaan yleensä yhdessä kumppanin kanssa, mutta vastaanotolle voi hakeutua myös yksin. Pääsääntöisesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta tapaamisesta noin kymmeneen tapaamiseen. Pariterapiassa yksi tapaaminen kestää joko 75 tai 90 minuuttia.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa perheenjäsenillä on mahdollisuus yhdessä toistensa ja terapeutin kanssa koota ymmärrystä eri elämäntilanteissa sekä kohdata moninaisia haasteita, ongelmia ja esteitä. Perheen elämään luonnollisesti liittyvät muutokset ja odottamattomat tapahtumat saattavat hämmentää perhettä, muuttaa sen toimintatapoja ja saada asiat näyttäytymään negatiivisina ja liian suurina haasteina. Perheterapia on toimiva kanava koostaa edellytyksiä perheen yhteiseen arjessa ja elämässä selviytymiseen, haasteista huolimatta. Se auttaa asioita asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin ja mahdollistaa muutokseen tarvittavien myönteisten voimavarojen löytämisen, jolloin kaikille perheenjäsenille avautuu mahdollisuus työskennellä yhdessä negatiivisia haasteita vastaan. Perheenjäsenten samanarvoisesti merkittävien kokemusten lisäksi, joskus myös suvun sekä muiden läheisten ihmisten näkemykset ja kokemukset nousevat tärkeinä esille. Perhe itse määritteleekin millaisena kokoonpanona he perheterapiaan osallistuvat ja jokaisella terapiaan osallistuvalla on mahdollisuus itselleen ominaiseen tapaan olla mukana. Perheterapiatapaaminen kestää 90 minuuttia ja voi toteutua joko kerran viikossa tai harvemmin, esimerkiksi yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa.

Keskusteluapu

Keskusteluissa ihmisellä on mahdollisuus yhdessä terapeutin kanssa löytää ymmärrystä omaan elämäntilanteeseen, jäsentää elämässä tapahtunutta ja löytää keinoja arkielämässä selviytymiseen. Keskustelut ovat apuna elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Keskustelut ovat avuksi moninaisissa elämtilanteissa, kuten esimerkiksi kun on huoli lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, perhe-elämän muutosvaiheissa (lapsen syntymä, uhmaikä, kouluunlähtö, murrosikä, itsenäistyminen, muutto jne.), elämän mukanaan tuomissa kriiseissä (sairastuminen, kuolema, työttömyys, konkurssi, avioero jne.), koulu- ja opiskeluvaikeudet tai mikä tahansa muu elämntilanne. Keskustelutapaaminen voi toteutua joko kerran tai jatkua sovitusti tietyn ajanjakson ja kestää tapaamiskerralla joko 45 tai 60 minuuttia.

Terapeuttinen tukihenkilötyö

Terapeuttinen tukihenkilötyöskentely on tarkoitettu lapsille ja nuorille sekä nuorille aikuisille, joilla on monenlaisia pulmia eri elämänalueilla, kuten esimerkiksi käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmat.Terapeuttinen tukihenkilötyöskentely mahdollistaa perinteistä tukihenkilötyöskentelyä syvällisemmän otteen ja on vaikuttava keino löytää sekä rakentaa mahdollisuuksia edetä elämässä vaikeuksista huolimatta. Terapeuttinen tukihekilötyöskentely on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa tavoitteet luodaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai mahdollisen tilaajatahon kanssa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi riittävän muutoksen saaminen ei-toivottuun käyttäytymiseen, tunnetaitojen lisääntyminen, itsetunnon ja yksilöllisen kehityksen vahvistuminen ja asiakkaan ympäristön saaminen häntä tukevaksi ja ymmärtäväksi. Tapaamisten sisällöt koostuvat sekä tavoitteita tukevasta toiminnallisesta tekemisestä että luottamuksellisista, avoimista ja terapeuttisista keskusteluista. Työskentelyyn mukaan kutsutaan myös asiakkaan itselleen merkittäväksi määrittävää verkostoa, kuten muita perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä tai eri ammatillisten tahojen edustajia sekä alaikäisen asiakkaan kohdalla huoltajat. Terapeuttinen tukihekilötyöskentely voi tapahtua joko terapeutin toimitiloissa, asiakkaan kotona tai muussa yhteisesti sovitussa tilassa tai paikassa. Terapeuttinen tukihekilötyöskentely on kestoltaan yhteisesti sovitun ajanjakson pituinen, kuitenkin vähintään kolmen kuukauden pituinen jakso ja yksi tapaaminen on kestoltaan 60, 90 tai 120 minuuttia.

Perheohjaus

Perheohjauksessa tuetaan ja ohjataan vanhempia tavoitteellisesti vanhemmuuden taidoissa sekä lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, erityistarpeissa ja eri kehitysvaiheisiin liittyvien haasteiden kohtaamisessa. Perheohjaus voi olla myös tukea vanhemmille terapiassa käyvän lapsen tai nuoren terapian rinnalle. Perheohjaus voi tapahtua joko terapeutin toimitiloissa tai perheen kotona. Perheohjaustapaaminen kestää 90 tai 120 minuuttia ja voi toteutua 1-3 kertaa viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan.

Perheohjaus, perhekuntoutus, perhearviointi ja konsultointi

 • Lastensuojelun tarpeisiin perhekohtaista ohjausta, kuntoutusta ja arviointia
 • Konsultaatiota mm. yksittäisille henkilöille sekä koulun, terveystoimen ja lastensuojelun tarpeisiin, erinäisissä pulmakohdissa, kuten esimerkiksi:
  • lasten ja nuorten käyttäytymiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
  • perheen muutos- ja kriisivaiheissa
  • vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa
  • omassa työssä jaksamiseen